Nawigacja

Czytelnia

Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie, oprac. T. Danilecki, M. Kietliński, wyd. IPN Oddział w Białymstoku, Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, Białystok 2006

 1981 grudzień [1?], Białystok – Plan przejęcia przez tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa kierownictwa w strukturach Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego.

Białystok, dnia [] grudnia 1981 roku

„Zatwierdzam”

Tajne spec[jalnego] znaczenia

Plan kierunkowych działań operacyjnych umożliwiających przejęcie kierowniczych ogniw „Solidarności” w woj. Białostockim po wprowadzeniu stanu wyjątkowego

I. Krótka charakterystyka sytuacji operacyjnej po akcji „Jodła”.
W ramach przeprowadzenia akcji „Jodła” wyeliminowane [zostaną] z aktywnej działalności związkowej następujące osoby:
- Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”:
Przewodniczący St[anisław] Marczuk, 3 v[i]ce przewodniczących: (J[erzy] Rybnik, M[ichał] Pietkiewicz, B[ernard] Bujwicki, sekretarz K[azimierz] Kamiński, członkowie: (R[oman] Wilk, Z[enon] Biender, J[erzy] Pianko, M[arek] Depczyński, E[dmund] Lajdorf, L[eopold] Stawecki, B[ronisław] Niepsuj).
- Pracownicy etatowi Zarządu Regionu: (K[rzysztof] Burek, B[ogusław] Korecki, K[onrad] Kruszewski, Kopacz). Ponadto 32 osoby z komisji zakładowych poszczególnych zakładów przemysłowych (wykaz w załączeniu).
W wyniku akcji sparaliżowana zostanie działalność Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” oraz komisji zakładowych ważniejszych zakładów. Na podstawie posiadanego rozpoznania operacyjnego przewiduje się możliwość rekonstruowania władz kierowniczych Regionu. Sygnalne informacje wskazują, iż kierownictwo Regionu: (St[anisław] Marczuk, J[erzy] Rybnik, B[ronisław] Niepsuj), licząc się z możliwością zatrzymania, przystąpiło do przygotowania ekip zastępczych, które przejęłyby tymczasowe kierownictwo związku.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz uwzględniając strukturę zatrudnienia i lokalizację większych zakładów przemysłowych przewiduje się, iż próby odtworzenia władz Regionu mogą nastąpić w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w B[iałym]stoku, Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fasty” bądź Zakładzie Podzespołów Telewizyjnych „Unitra-Biazet” w Białymstoku.
Jednakże najbardziej optymalne warunki, ze względu na położenie (komunikację, łączność) i męską […] obsadę załogi, będą w Fabryce Przyrządów i Uchwytów Zakład nr 1 przy ul. Łąkowej. W ostatnim strajku generalnym tymczasową siedzibę Zarządu Regionu spełniała ten zakład.
Mając na uwadze powyższą sytuację, planuje się realizację zadań operacyjnych, mających na celu przechwycenie inicjatywy przez sterowanie źródła informacji w zakresie tymczasowego kierowania ogniwami NSZZ „Solidarność” w wiodących zakładach.

Zainstaluj wtyczkę FLasha aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry