Nawigacja

Czytelnia

Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980–1983), wybór, wstęp i oprac. Bogusław Kopka, Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2001

1981 wrzesień 10, Warszawa – Szyfrogram kierownika Sztabu Operacji „Lato ‘80” wiceministra spraw wewnętrznych gen. Bogusława Stachury do komendantów wojewódzkich MO dotyczący wydawania broni palnej wytypowanym osobom z aparatu partyjnego, państwowego i stronnictw sojuszniczych.
 
Warszawa, dnia 10 września 1981 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Sztab Operacji „Lato ‘80”

Tajne specjalnego znaczenia
Egz[emplarz] nr …
L.dz. AB-IX-002193/81

Szyfrogram
Komendanci Wojewódzcy MO
(wszyscy)

W związku z aktualnym rozwojem sytuacji polityczno-operacyjnej polecam:
1. Wytypować osoby z aparatu partyjnego, stronnictw sojuszniczych, aparatu państwowego, a w szczególności prokuratury, sądownictwa, administracji i organizacji społecznych, których życie lub zdrowie przy niekorzystnym rozwoju wydarzeń może być zagrożone ze strony elementów wrogich. Typowania dokonać w oparciu o rozeznanie operacyjne i konsultacje z zaufanymi kierownikami aparatu partyjnego, państwowego i instytucji.
2. Dla wytypowanych osób przygotować do wydania broń palną – krótką oraz ręczne miotacze gazowe.
3. Przygotowana broń winna być zmagazynowana wraz z wystawionymi pozwoleniami na broń we właściwych terytorialnie komendach wojewódzkich, w komendach miejskich, dzielnicowych oraz komisariatach (siedzibach dawnych powiatów), które zapewnią bezpieczeństwo broni.
4. Z osobami, którym ma być wydana broń, należy przeprowadzić rozmowy, uzyskać aprobatę tych osób i w zależności od potrzeb przeprowadzić stosowne szkolenie z zakresu umiejętności posługiwania się, zasad użycia oraz przechowywania broni. W czasie szkolenia należy poinformować osoby zainteresowane o sposobie i miejscu odbioru broni.
5. Jednocześnie z przygotowaniem broni należy wystawić stosowne imienne pozwolenie (bez zdjęcia) z adnotacją „ważna wraz z dowodem osobistym”.
6. Wydanie broni nastąpi na podstawie odrębnej decyzji.
7. Zameldować za pośrednictwem Gabinetu Ministra:
a) o ilości wytypowanych osób i przygotowaniu broni – w terminie do dnia 14 IX [19]81 r.
b) o przeszkoleniu osób – w terminie do dnia 17 IX [19]81 r.

Kierownik Sztabu MSW

Gen. dyw. B[ogusław] Stachura
Podsekretarz Stanu 
 
Zainstaluj wtyczkę FLasha aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry